Betalingsvoorwaarden

In geval van niet- of laattijdige betaling is vanaf 30 dagen na factuurdatum van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10 % per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag.  Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10 % op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 € per factuur.  Onverminderd het voorgaande behoudt de zaakvoerder zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.  Speelgoedgroothandel maakt deel uit van de Gamacogroep.  Voor andere voorwaarden verwijzen wij u graag naar de algemene verkoopsvoorwaarden op onze site.