Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

artikel 1 : algemene bepalingen

SPEELGOEDGROOTHANDEL, FAVEO BVBA, Ter Mote 5, 9850 NEVELE, BE 0418.437.214,  biedt haar klanten de mogelijkheid om online aan te kopen via  de webshop.  Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen en op elke aankoop die geplaatst wordt door de klant.

artikel 2 : aanvaarding

Het gebruik van de website www.speelgoedgroothandel.be en het plaatsen van een bestelling op de webshop betekent dat de klant onvoorwaardelijk en onherroepelijk de onderliggende algemene voorwaarden aanvaardt en de leeftijd van 18 jaar heeft.   Deze overeenkomst wordt gemaakt van zodra de bestelling ontvangen wordt.  De voorwaarden van de overeenkomst kunnen enkel gewijzigd worden wanneer er expliciet akkoord gegaan is door Speelgoedgroothandel.

De klant aanvaardt dat deze voorwaarden, die als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

artikel 3 : prijs

                                                                                                                                          

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen.  Transport, handeling en administratiekosten die worden aangerekend worden apart vermeld op de bestelbon/factuur.

artikel 4 : aanbod

Ondanks het feit dat de catalogus en webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.  Wanneer U specifieke vragen heeft over bvb afmetingen, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf telefonisch of via mail contact op te nemen met onze klantendienst [email protected] of 0496 39 76 88.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de zaakvoerder.

De zaakvoerder is gerechtigd om – zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

artikel 5 : online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit ons assortiment online aan te kopen.  Er is een minimumbestelbedrag van 50€. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail met bonnummer van Speelgoedgroothandel ontvangt.  De automatische bevestigingsmail geldt als officiële bestelbon.

Betaling ?

Wij verzekeren ons van een langdurige fijne samenwerking met onze leveranciers, ondermeer door hen correct en stipt te betalen.  Daarom houden wij er ook een eenvoudig maar fair systeem op na tegenover U, onze klant.

Onze klant heeft de keuze tussen de volgende betalingswijzen :

- via overschrijving na de levering voor scholen en openbare besturen en reguliere klanten

- voorafbetaling door overschrijving voor particulieren en buitenlandse klanten

- nieuwe klanten/bedrijven betalen hun eerste factuur altijd op voorhand

Onze bankgegevens : IBAN BE71 0017 6857 8869  BIC GEBABEBB

 artikel 6 : leveringen

Bestellingen worden afgeleverd op het leveringsadres (gelijkvloers) dat door de klant is opgegeven.  De leveringstermijn begint te lopen vanaf het ogenblik waarop de bevestigingsmail met bonnr verstuurd is.  Leveringen gebeuren binnen de 10 werkdagen, tenzij anders is overeengekomen.

De kosten voor transport, handeling en administratie, ongeacht het aantal artikelen bedragen :

1. Levering binnen 10 werkdagen : 12 € excl BTW

2. Levering Nederland binnen 10 werkdagen : 15 € excl BTW

artikel 7 : eigendomsbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van de gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Speelgoedgroothandel.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. 

artikel 8 : sancties voor niet-betaling

In geval van niet- of laattijdige betaling is vanaf 30 dagen na factuurdatum van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag.  Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25€ per factuur.  Onverminderd het voorgaande  behoudt de zaakvoerder zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

artikel 9 : klachten

Onze medewerkers hebben heel wat controlesystemen uitgewerkt.  Hierdoor is het aantal fouten in de goederenbehandeling minimaal. Toch kan er eens iets verkeerds lopen of bevalt een product U niet helemaal.  In dat geval aarzel niet en bel of schrijf ons onmiddellijk na de levering : [email protected] of 0496 39 76 88.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming (rekening houdend met de verhouding prijs/kwaliteit) van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van recht.  Wij verwachten dat klanten hun levering onmiddellijk controleren.

Manco : melden binnen de 3 werkdagen, via mail of schriftelijk.

Wij schrijven U een tegoedbon uit voor hetzelfde bedrag of ruilen het product om tegen een ander dat U beter bevalt of  indien U dat wenst, betalen wij U het bedrag terug binnen de 14 dagen na terugzending.  U heeft een beschadigd of defect product ontvangen ?  Wij nemen het gratis en op onze kosten terug en ruilen het om of betalen het zonder discussie terug.

artikel 10 : verzakingstermijn

De klant heeft het recht aan Speelgoedgroothandel mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met onze klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Speelgoedgroothandel, Scherpenhoek 100, 2850 Boom in de staat zoals hieronder beschreven :

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen :

- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen

- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd

artikel 11 : privacy

Speelgoedgroothandel verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst .  Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie.

artikel 12 : toepasselijk recht/bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.  Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd.  De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering

 

artikel 13 : Orders

 

Het minimum orderbedrag is € 50,-.